دیزاین داخل ماکسیما

ديزاين داخل ماكسيما ، تودوزي با چرم رنگ كرم ، جنس الماني ، رودري ها با رنگ كرم و طرح سوزني ، فرمان چوب و چرم شده جلو داشبورد تعمير شده و طرح چوب كار شده ، كفي ماشين تعويض شده سقف شسته

تماس