دیزاین و طراحی ۲۰۶ (طرح فرمان کربن با چرم آلمانی )